Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2021/2022

Prijímanie žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční v termíne

od 03. mája do 07. mája 2021:

v pondelok, 3. mája 2021, v čase od 10.00 hod. do 17.00 hod.

v utorok až piatok, v čase od 11.00 hod. do 13.00 hod.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy zákonní zástupcovia doručia buď:

 • osobne,
 • alebo v uvedenom termíne a čase vložia do pripravenej schránky,
 • alebo prostredníctvom e-mailu (sken žiadosti),
 • alebo poštou.

Pri prijímaní detí zákonní zástupcovia predložia:

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je úplná a nie je akceptovateľná.

 

Podmienky pre  prijímanie  detí do materských škôl /ďalej len MŠ:

Na základe žiadosti zákonných zástupcov detí sa do MŠ Jankolova 8 v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka /ďalej „mestskej časti“/,  budú prijímať:

V zmysle § 59 ods. 1,2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predprimárne vzdelávanie v materských školách budú prednostne prijímané:

 • deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.

V zmysle § 59 školského zákona povinné predprimárne vzdelávanie dieťa plní v obci, kde má trvalý pobyt, ak zákonný zástupca nevyberie inú MŠ.

V zmysle § 59 ods.2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje riaditeľka MŠ Jankolova 8, Bratislava  ostatné podmienky prijímania detí:

 • deti, ktoré nedovŕšili do 31.8.2021 piaty rok veku ale zákonný  zástupca bude v šk. roku 2022/2023 žiadať o výnimočné prijatie na plnenie povinnej školskej dochádzky; je nutné k žiadosti priložiť aj písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast (uprednostnené budú deti, ktoré majú trvalý pobyt v spádovej ulici) ;
 • súrodenci detí, ktoré budú pokračovať v predprimárnom vzdelávaní v MŠ Jankolova aj v školskom roku 2021/2022;
 • ostatné deti v závislosti od voľnej kapacity, podľa veku:
  • deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov,
  • deti,, ktoré dovŕšia vek 4 roky,
  • deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky.

V zmysle § 59 ods. 7 školského zákona riaditeľka MŠ o prijatí dieťaťa rozhodne do 15.06.2021

Zverejnenie_Usmernenie_spády_MŠ_povinné-predprimárne_vzdelávanie_2021_2022-1

Zverejnenie_- Oznam_miesto_termín_žiadosti_prijatie-do_MŠ_2021_2022