MS_vola

27. – 30. 4. 2020 prijímanie na šk. rok 2020/21

 

Riaditeľka MŠ Jankolova 8 oznamuje, 

že  prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie detí do MŠ Jankolova 8 bude  v zmysle  § 3 vyhlášky č.306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č.308/2009 Z.z. § 3 a v súlade s oznamom Mestskej časti Bratislava–Petržalka  

 

v dňoch 27. 4. 2020 – 30.4.2020.

V pondelok a utorok  v čase od 09.00 hod. do 17.00 hod.

V stredu a štvrtok  v čase od 11.00 hod. do 13.00 hod.

Podmienky pre  prijímanie  detí do materských škôl /ďalej len MŠ:

Pri prijímaní detí zákonní zástupcovia predložia Žiadosť o prijatie dieťaťa s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa, kde je aj údaj o ne/očkovaní dieťaťa. Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je úplná a nie je akceptovateľná.

 Na základe žiadosti zákonných zástupcov detí sa do MŠ Jankolova 8 v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka /ďalej „mestskej časti“/,  budú prijímať:

V zmysle § 59 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na predprimárne vzdelávanie v materských školách 

  • spravidla deti od troch do šiestich rokov ich veku.

V zmysle § 59 ods.2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa budú prednostne prijímať:

  •  deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku,
  • deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
  • deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

V súlade s §3 vyhlášky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z.z. určuje riaditeľka MŠ  po prerokovaní s pedagogickou radou ostatné podmienky prijímania detí.

V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do MŠ Jankolova sa budú na základe žiadosti zákonných zástupcov detí prednostne prijímať deti, ktoré budú spĺňať tieto podmienky:

  • sú súrodenci detí, ktorí budú pokračovať v predprimárnom vzdelávaní v MŠ aj v školskom roku 2020/2021

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ oznámi riaditeľka materskej školy najneskôr do 18.06.2020.

Tlačivo „Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole s vyučovacím jazykom slovenským si môžete vyzdvihnúť priamo v MŠ alebo stiahnuť z internetovej stránky : www.msjankolova.eu   a   www.petrzalka.sk  .

 Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/21 bude doručené doporučenou listovou zásielkou. 

 

Žiadosť_o_prijatie_do_materskej_školy 

Oznam o prijímaní detí do MŠ 2020 – 2021 – starosta