Všeobecné podmienky prijímania detí

Podľa § 59 zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní,   § 3  a § 5 ods. 4 písm. a)   vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z.z.  o materskej  škole sa dieťa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predkladá riaditeľke materskej školy spolu  s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa potvrdenú od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak je požiadavka na zaradenie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami treba predložiť aj vyjadrenie špecialistu z príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

  1. Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca riaditeľke materskej školy spravidla do 15. apríla.
  2. Rozhodnutie o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy aj spolu s potvrdením o  zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.
  3. Dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku môže byť prijaté do materskej školy, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky.
  4. Do materskej školy sa prijímajú deti priebežne alebo pre nasledujúci školský rok. Miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľka po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy a inom verejne dostupnom mieste spravidla od 15. februára do 15. marca. Riaditeľka spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy.

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré:

  • dovŕšili piaty rok veku dieťaťa,
  • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
  • deti s dodatočne odloženou školskou dochádzkou.

Ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľka po prerokovaní s pedagogickou radou školy a zverejní na viditeľnom mieste.