Platby

 

 PLATBA ZA STRAVU: stravu je potrebné uhrádzať v zmysle platnéhoVZN_15-2020.pdf

IBAN: SK2709000000005118932017

variabilný symbol:

 • pridelený dieťaťu riaditeľkou pri nástupe do MŠ;
 • je rovnaký, ako na platby školného;
 • nemení sa, platí po dobu celej dochádzky dieťaťa do MŠ.

Do poznámky je potrebné uviesť meno dieťaťa a číslo triedy

 • Fialová: 2
 • Zelená: 1
 • Žltá: 3
 • Oranžová: 4

 

 PLATBA ZA MATERSKÚ ŠKOLU  

Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa mesačne na jedno dieťa príspevok vo výške

 • za dieťa  40 eur ZMENA!

Od 1/2021 sa uhrádza príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ podľa platného VZN, viď vyššie.

Reklamácia: Upozorňujeme, že žiadosť o vrátenie už zaplateného príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, je potrebné adresovať MČ-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava , ale prostredníctvom riaditeľky MŠ, ktorá dá k žiadosti stanovisko a postúpi ju MČ-Petržalka.

V prípade, že Vaše dieťa je dlhodobo choré a neprítomnosť presahuje 31 po sebe nasledujúcich dní, poplatok za materskú školu neplatíte len v prípade, že ste podali vyplnenú písomnú žiadosť riaditeľke materskej školy.

IBAN: SK32 0900 0000 0051 1752 2323

variabilný symbol: 

Kód MŠ + kód dieťaťa  v tvare  9119xxxx

Číslo pridelí riaditeľka pri nástupe dieťaťa do MŠ  a platí počas celej dochádzky dieťaťa do MŠ.     

špecifický symbol: 09/2020; 10/2020, ….1/2021…

Poplatok je možné uhrádzať aj bankovým prevodom pričom je potrebné:

 • uviesť variabilný symbol : 9119xxxx (xxxx – číslo, ktoré má pridelené každé dieťa)
 • špecifický symbol : je daný mesiacom a rokom (napr. na september 2020 bude nasledovný :  92020)
 • do doplňujúcich údajov uviesť aj meno dieťaťa (uvedenie len čísla účtu, z ktorého je platba poslaná a VS nepostačuje, taký poplatok nie je možné identifikovať).

Ako doplňujúci údaj nie je vhodné uvádzať vlastné meno a priezvisko, ktoré sa nezhoduje s priezviskom Vášho dieťaťa ani mená príbuzných, ktorí za Vás platbu realizujú. Takéto platby sa taktiež nedajú identifikovať. Je potrebné uviesť meno a priezvisko dieťaťa. 

Vzhľadom k prehľadnej evidencii a kontrole je vhodné príspevok uhrádzať jednorazovo, v období od prvého do desiateho dňa v mesiaci.

 

 

 PRÍSPEVOK NA KULTÚRU A PRANIE

Výška odsúhlaseného príspevku:

 • 70 eur pre deti, ktoré spia v MŠ
 • 60 eur pre deti, ktoré nespia v MŠ

aktuálne číslo účtu:

IBAN: SK18 0200 0000 0041 6329 6756

 

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

v tomto školskom roku je možné poukázať na OZ aj 2% z daní. Ďakujeme tiež za všetky poukázané  finančné dary,

ktorými pomáhate zútulniť, obnoviť a zveľadiť interiér a exteriér materskej školy a doplniť deťom zaujímavé pomôcky

a stavebnice :)

Názov: Občianske združenie Škôlka Jankolova
Adresa: Jankolova 8, 851 04 Bratislava
IČO: 42445868
email: oz.skolka.jankolova@gmail.com
Štatutárny zástupca: Ing. Boris Sovák, Monika Forrová-Slezáková 
IBAN: SK56 0200 0000 0035 3997 7855
SWIFT: SUBASKBX