logo.pngucitelka a ms

Zápis detí do MŠ na školský rok 2020/2021

Vážení zákonní zástupcovia,

vzhľadom k aktuálnej situácii sa žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ na školský rok 2020/2021 budú prijímať bezkontaktne.

  1. Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí.
  2. Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať,  je možné doložiť ho dodatočne, dieťa bude prijaté na adaptačný pobyt.
  3. Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne priložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, v takom prípade bude dieťa prijaté len na diagnostický pobyt.

Žiadosť zákonný zástupca podá:

  • e-mailom na adresu materskej školy v termíne od 30. 04. 2020 do 31. 05. 2020 ( žiadosť je potrebné podpísať a nascanovať);
  • pokiaľ nemá možnosť podať žiadosť e-mailom, tak osobne. Jeden zákonný zástupca vloží do pripravenej papierovej schránky v materskej škole žiadosť, za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení v termínoch 4.5. 2020, 11.5. 2020, 18.5. 2020, 25.5. 2020 v čase od 13:00 h do 15:00 h.
  • V časti poznámky, zákonný zástupca uvedie, do ktorých MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka ešte podávajú žiadosť, prípadne či ide o dieťa so ŠVVP.

Ostatné podmienky prijímania detí v zmysle § 3 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. ostávajú nezmenené. Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ oznámi riaditeľka MŠ zákonným zástupcom detí najneskôr do 30. 06. 2020.

 

Žiadosť sa dá sa stiahnuť aj z internetovej stránky

https://www.petrzalka.sk/wp-content/uploads/2018/08/Ziadost_o_prijatie_do_materskej_skoly_new.pdf

 

Oznam-o-prijímaní-detí-do-MŠ-2020-2021-zmena.pdf