Termín rozhodnutia o prijatí do MŠ

Upozorňujeme,

že na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy výskumu a športu sa mení termín

  •  predloženia potrebných dokladov, súvisiacich s prijímaním na výchovu a vzdelávanie (najmä potvrdenia, odporúčania a vyjadrenia) určený predchádzajúcimi rozhodnutiami ministra školstva, vedy, výskumu a športu vydanými podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

je do 14. augusta 2020.

  • Riaditeľ školy vrátane školy pre deti alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

rozhodne o prijatí dieťaťa do 20. augusta 2020.

Následne zašle zoznam detí prijatých na plnenie povinnej školskej dochádzky obci, v ktorej majú trvalý pobyt.

 

rozhodnutie_predloženie dokladov_rozhodnutie_prijatie