MS_vola

Prijímanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie detí do MŠ Jankolova 8

 

Riaditeľka MŠ Jankolova 8 oznamuje, 

že  prijímanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie detí do MŠ Jankolova 8 bude  v zmysle  § 3 vyhlášky č.306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č.308/2009 Z.z. § 3 a v súlade s oznamom Mestskej časti Bratislava–Petržalka  

 

dňa 11. 4. 2016 od 7.00 hod. do 17.00 hod.

V dňoch od 12. 4. 2016 do 22. 4. 2016, v čase od 11.00 hod. do 16.30 hod.

V zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa budú na základe žiadosti zákonných zástupcov detí prijímať:
  • spravidla deti vo veku od 3 rokov do 6 rokov ich veku,  
 
  • prednostne deti, ktoré dovŕšili 5. rok veku a majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú  školskú dochádzku,
 
  • prednostne deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.
V zmysle §3 vyhlášky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z.z. určuje riaditeľka MŠ po prerokovaní s pedagogickou radou ostatné podmienky prijímania detí, preto sa v prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do MŠ Jankolova 8  budú na základe žiadosti zákonných zástupcov detí prednostne prijímať deti, ktoré budú spĺňať podmienku:
  • sú súrodenci už umiestnených detí v MŠ.
 Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2016/17 vydá riaditeľka materskej školy zákonným zástupcom najneskôr do 10.06.2016.

 

Ziadost-o-prijatie-dietata-do-MS_nová

Oznam-o-prijímaní-do-MŠ-2016-201711.jpeg