skolkari

Podmienky prijímania detí do materskej školy na šk. rok 2017 – 18

Riaditeľka Materskej školy na Jankolovej ulici 8 v Bratislave v zmysle  § 3 vyhlášky č.306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č.308/2009 Z.z. § 3 a v súlade s oznamom Mestskej časti Bratislava–Petržalka  oznamuje, že  prijímanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie detí do MŠ na Jankolovej ulici 8 budedňa 19. 4. 2017 od 7.00 hod. do 17.00 hod.
 
V dňoch od 20. 4. 2016 do 3. 5. 2017, v čase od 11.00 hod. do 13:00 hod.
Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.V zmysle § 59 ods. 1 školského zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa budú na základe žiadosti zákonných zástupcov detí prijímať:
 a) spravidla deti vo veku od 3 rokov (deti, ktoré v roku 2017 dovŕšia vek 3 rokov) do 6 rokov ich veku,
 b)  prednostne deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku,
 c) prednostne deti s odloženým začiatkom plnenia  povinnej školskej  dochádzky a deti s dodatočne  odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.
V zmysle §3 vyhlášky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z.z. určuje riaditeľka MŠ po prerokovaní s pedagogickou radou ostatné podmienky prijímania detí, preto sa v prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do MŠ Jankolova 8  budú na základe žiadosti zákonných zástupcov detí prednostne prijímať deti, ktoré budú spĺňať podmienku:
  • sú súrodenci už umiestnených detí v MŠ.
Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2017/18 vydá riaditeľka materskej školy zákonným zástupcom doporučenou listovou zásielkou 9.06. 2017.