MS_vola

8. – 16. 4. prijímanie detí do MŠ na šk. rok 2019/20

 

Riaditeľka MŠ Jankolova 8 oznamuje, 

že  prijímanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie detí do MŠ Jankolova 8 bude  v zmysle  § 3 vyhlášky č.306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č.308/2009 Z.z. § 3 a v súlade s oznamom Mestskej časti Bratislava–Petržalka  

 

dňa 8. 4. 2019 od 7.00 hod. do 17.00 hod.

V dňoch od 9. 4. 2019 do 16. 4. 2019, v čase od 11.00 hod. do 13: 00 hod.

Podmienky pre  prijímanie  detí do materských škôl /ďalej len MŠ:Na základe žiadosti zákonných zástupcov detí sa do MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka /ďalej „mestskej časti“/, v zmysle § 59 ods.1 školského zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní  /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, budú prijímať:

  1. spravidla deti vo veku od 3 rokov (deti, ktoré v roku 2019 dovŕšia vek 3. rokov) do 6 rokov ich veku,
  2. prednostne deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej  dochádzky a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
  3. prednostne deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku

V zmysle §3 vyhlášky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z.z. určuje riaditeľka MŠ po prerokovaní s pedagogickou radou ostatné podmienky prijímania detí nasledovne:

 v prípade, ak to kapacita materskej školy umožní, budú na základe žiadosti zákonných zástupcov detí prednostne prijímané deti, ktoré budú spĺňať podmienku

  • sú súrodenci už umiestnených detí v MŠ.

Pri prijímaní detí zákonní zástupcovia  detí povinne predložia:

  1. žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ s potvrdením o zdravotnom stave, kde musí byť aj údaj o ne/očkovaní dieťaťa.

Tlačivo „Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole s vyučovacím jazykom slovenským si môžete vyzdvihnúť priamo v MŠ alebo stiahnuť z internetovej stránky : www.msjankolova.eu   a   www.petrzalka.sk  .

 Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2019/20 vydá riaditeľka materskej školy dňa 14. 06. 2019.  Bude doručené doporučenou listovou zásielkou. 

Oznam o prijímaní detí do MŠ 2019 – 2020 – starosta

 

Ziadost_o_prijatie_do_materskej_skoly AKTUAL