sportova rodina

Oznam k pripravovanému otvoreniu materskej školy

Na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutia ministra školstva, vedy výskumu a športu SR

sa s účinnosťou od 1. júna 2020 obnovuje prevádzka materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka pre deti:

A)

 • zdravotníkov
 • záchranárov
 • hasičov
 • príslušníkov policajného zboru
 • príslušníkov ozbrojených síl
 • pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení
 • nepedagogických zamestnancov škôl a škôl a školských zariadení

B)

 • ktoré od 1. septembra 2020 začnú plniť povinnú školskú dochádzku v príslušnej základnej škole

C)

 •  podľa kapacitných a personálnych možností materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka

D)

 • ide o deti rodičov, ktorí vykonávajú prácu na pracovisku (obaja),
 • ak ide o dieťa osamelého rodiča, ktorý vykonáva prácu na pracovisku 
Uvedené podmienky sa nevzťahujú na deti, ktoré majú výnimku v stravovaní (deti zaradené do triedy s poruchami výživy a deti ktoré si na základe odporúčania lekára prinášajú stravu z domu) – tieto deti od 1. júna 2020 nebudú materskú školu navštevovať z hygienicko-epidemiologických dôvodov.

 

Žiadame zákonných zástupcov detí, ktorí spĺňajú požiadavky , aby vyplnili čestné prehlásenie a oznámili riaditeľke materskej školy na e-mail

do 28. mája 2020 záujem o návštevu materskej školy do 10.00 hod..

 

V prípade detí zamestnancov vo výkone (A a D) je potrebné predložiť riaditeľke materskej školy čestné prehlásenie o tom, že patria do danej skupiny zamestnancov (tlačivo – príloha) na e-mail (scan) do 28. mája 2020.

Prevádzka materskej školy sa bude riadiť opatreniami, rozhodnutiami a usmerneniami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Úradu verejného zdravotníctva SR a zriaďovateľa.

Čestné prehlásenie zákonného zástupcu dieťaťa