los-dibujos-revelan-la-inteligencia-de-los-ninos_ampliacion

Prijímanie žiadostí a podmienky prijatia detí do materskej školy na rok 2018- 2019

 

V zmysle  § 3 vyhlášky č.306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č.308/2009 Z.z. § 3 a v súlade s oznamom Mestskej časti Bratislava–Petržalka  riaditeľka MŠ Jankolova 8 oznamuje, že  prijímanie písomných žiadostí na predprimárne vzdelávanie detí do MŠ Jankolova 8 bude v termíne
 od 16.4. – 27.4.2018

16. 4. 2018 od 7.00 hod. do 17.00 hod.

V dňoch od 17. 4. 2018 do 27. 4. 2018, v čase od 11.00 hod. do 16.30 hod.

V zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa budú na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov detí prijímať:
  • spravidla deti vo veku od 3 rokov do 6 rokov ich veku,  
 
  • prednostne deti, ktoré dovŕšili 5. rok veku a majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú  školskú dochádzku,
 
  • prednostne deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.
V zmysle §3 vyhlášky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z.z. určuje riaditeľka MŠ po prerokovaní s pedagogickou radou ostatné podmienky prijímania detí nasledovne:

  •  v prípade, ak to kapacita materskej školy umožní, budú na základe žiadosti zákonných zástupcov detí prednostne prijímané deti, ktoré budú spĺňať podmienku:
 sú súrodenci už umiestnených detí v MŠ.
 Pri prijímaní detí zákonní zástupcovia povinne predložia :

písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole s potvrdením o zdravotnom stave  a (ne)očkovaní

 

Tlačivo “Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ s vyučovacím jazykom slovenským” si môžete

  • vyzdvihnúť priamo v MŠ,
  • stiahnuť z našej stránky
  • stiahnuť z www.petrzalka.sk
 Písomné rozhodnutie o ne/prijatí  dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2018/19 vydá riaditeľka materskej školy zákonným zástupcom do 15.06.2018. Bude doručená doporučenou listovou zásielkou.   

Žiadosť-o-prijatie-dieťaťa

 

 

 

 

 

Oznam o prijímaní detí na Rok 2018_2019