Obnovenie prevádzky od 22.2.2021

Oznamujeme, že v zmysle rozhodnutia Mestskej časti Bratislava-Petržalka sa od 22.2.2021 v MŠ Jankolova 8 obnovuje prevádzka pre deti:

 • ktoré sú rok pred nástupom do základnej školy (predškoláci);
 • zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry;
 • zákonných zástupcov, ktorí nemôžu vykonávať prácu z domácnosti.

Prevádzka MŠ je od 6.30 hod. – 16.30 hod.

Zákonný zástupca:

 • Predkladá pri nástupe do materskej školy písomné Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa a Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu s vyhlásením o negatívnom výsledku RT-PCR testu, alebo antigénového testu.
 • Odovzdá deti pri vstupe pedagogickému zamestnancovi.
 • Zabezpečí dieťaťu do jeho skrinky minimálne 3 rúška/deň, každé samostatne zabalené v hygienickom vrecúšku, nakoľko deti pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nosia rúška. (Vytvorená trieda sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne, triedy sa nebudú medzi sebou premiešavať ani počas týždňa dopĺňať novými deťmi. )
 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení  v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
 • Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy.
 • Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní(víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

V prípade neprítomnosti dieťaťa v materskej škole z dôvodu:

 • podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)
 • ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)

predloží pri návrate dieťaťa do materskej školy „Potvrdenie o chorobe“ vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast (u ktorých je dieťa starostlivosti) a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.

 • Rešpektuje pravidlá zákazu nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje riaditeľa školy.
 • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Veríme, že spolu s Vami sa nám podarí úspešne zvládnuť tento prvý krok k naštartovaniu dochádzky do materskej školy a postupne sa budú môcť k nám pridať aj ostatné detičky.

Rúška pre deti ani personál nie sú príjemné, ale chránime nimi nielen deti vzájomne, ale aj personál materskej školy, aby sme sa mohli stretávať bezpečne a dlhodobo. 

Verím, že sa vzájomnou ohľaduplnosťou naučíme fungovať aj za novej situácie a spoločne urobíme všetko v prospech vzdelávania detí :)

Tešíme sa na pondelok!

 

prevádzka MŠ od 22_02_2021 

Čestné prehlásenie