Kontakt

Materská škola Jankolova 8,
851 04 Bratislava

 

riaditeľka:

PaedDr. Dana Lacková

 
vedúca školskej jedálne: Tatjana Bušniaková
 
telefón:
02/62520561,   0911 814 582
e-mail: ms.jankolova8@gmail.com  msjankolova@strediskoskole.sk
web stránka: http://www.msjankolova.eu
 
konzultačné hodiny:
po telefonickom dohovore na čísle  0911 814 582
prevádzka: v pracovných dňoch od 06:30  – 17:00 hod.
 
zriaďovateľ: Mestská časť Bratislava –  Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
zamestnávateľ: Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, Bohrova 1, 851 01 Bratislava