Rada školy

Poslanie a funkcie rady školy definuje  § 25 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

„Rada školy, obecná školská rada a územná školská rada sú iniciatívne a poradné samosprávne orgány, ktoré vyjadrujú a presadzujú verejné záujmy, záujmy žiakov, rodičov, pedagogických  zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plnia funkciu verejnej kontroly, posudzujú a vyjadrujú sa k činnosti škôl, školských zariadení, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a samosprávnych krajov z pohľadu školskej problematiky.“

Kompetencie rady školy vymedzuje § 24 zákona č. 596/2003 Z. z.

Rada školy nemá právomoc zasahovať do oblastí, ktoré jej neprislúchajú, ako napríklad oblasť pracovno-právna, odmeňovanie zamestnancov, riešenie sťažností, vykonávanie kontrol v školách a školských zariadeniach, priame vstupovanie do výchovno-vzdelávacieho procesu.

Výsledným produktom zasadnutí rady školy nie je vydanie rozhodnutia alebo príkazu, ale návrh, stanovisko, vyjadrenie, odporúčanie.

 

Predseda:

K. Mandlová zástupca  rodičov
Podpredseda: Mgr. K. Blahútová zástupca pedagogických zamestnancov
Členovia: Mgr. R. Ďurošiová zástupca pedagogických zamestnancov
  Mgr. A. Sonneková zástupca zriaďovateľa
  M. Dragun  zástupca obce
  V. Gálová zástupca prevádzkových zamestnancov
  Z. Sýkorová zástupca  rodičov