Platby

Poplatky za stravu:  

Podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015 zo dňa 24.02.2015, ktorým sa mení a dopĺňa

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17. apríla 2012, zákonný zástupca dieťaťa materskej školy

uhrádza príspevok:

režijné náklady vo výške:

 • 0,30 €/deň (odber obeda)/dieťa

stravná jednotka: náklady na nákup potravín na jedno jedlo pre dieťa materskej školy na jeden deň, ktoré  je potrebné uhradiť:

 • a) desiata 0,30 €,
 • b) obed 0,72 €,
 • c) olovrant 0,25 €,
 • spolu 1,27 €

Poplatok za celodennú stravu na jedno dieťa je 1,57€ 

Číslo účtu:
účet ŠJ:IBAN:

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA

SK2709000000005118932017

Variabilný symbol Trieda, mesiac, rok
Poznámka:  Označenie tried pre vytvorenie variabilného symbolu:
 • zelená trieda
(1)
 • fialová  trieda
(2)
 • žltá  trieda
(3)
 • oranžová trieda
(4)
Spôsob platby
 • poštovou poukážkou,
 • trvalým príkazom,
 • internetbankingom
Poznámka:
 • Platby musia byť uhradené najneskôr do 10 dňa v mesiaci.
 • Je potrebné uviesť meno dieťaťa a správny VS
 • deti dostávajú poštové poukážky na nasledujúci mesiac do tried,
 • ústrižky o zaplatení treba priniesť a odovzdať triednej učiteľke do 10 dňa v mesiaci,
 • preplatky a nedoplatky budú zaúčtované o 2 mesiace neskôr,
 • odhlasovanie detí do 8,00 hod.!!! na čísle  02/62520561
 
Zloženie jedálneho lístka:
 • 1 x hlavné jedlo múčne,
 • 2 x hlavné jedlo mäsové/z toho 1 x ryba/,
 • 1 x hlavné jedlo polomäsité,
 • 1 x hlavné jedlo bezmäsité.
 
Jedálny lístok je zostavený podľa Materiálno spotrebných noriem 2011 schválenýchMinisterstvom školstva SR o zariadení školského stravovania, systéme prípravy jedál,dodržiavaní technologických postupov a evidencii HACCP/Hazard analysis critical control point-analýza nebezpečenstieva kritické kontrolné body/vedúca ŠJ Tatjana Bušniaková

Príspevok  za materskú školu:

Podľa Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 3/2015

z 24. februára 2015 sa  mení výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov

od 1. apríla 2015

 

mesačné:
 • za prvé dieťa
25 €
 • za druhé dieťa
22€
 • za tretie dieťa
20€
 • za štvrté dieťa
15€
 • za piate dieťa
10€
Číslo účtu   SK32 0900 0000 0051 1752 2323
Kód banky  
Variabilný symbol Kód MŠ + kód dieťaťa 9119….
Poznámka: Vzhľadom k prehľadnej evidencii a kontrole je vhodné príspevok uhrádzať

 • najlepšie  mesačne
 • úhradou za mesiace september – december
 • druhou úhradou za mesiace január – jún.

Žiadame o včasné zadanie príkazu na úhradu, aby sa predišlo nedorozumeniu v prípade,

že príkaz na úhradu bude zadaný na konci jedného  mesiaca a splatnosť prebehne v nasledujúcom mesiaci/(kalendárnom roku) za predchádzajúci mesiac/(kalendárny rok)

 
DETI, KTORÉ NASTUPUJÚ DO MATERSKEJ ŠKOLY TENTO ŠKOLSKÝ ROK, DOSTANÚ ČÍSLO KÓDU VYGENEROVANÉ PROGRAMOM  OD TRIEDNEJ UČITEĽKY 7.9. na ZRPŠ, OSTATNÝM DEŤOM PLATÍ AJ NAĎALEJ UŽ PRIDELENÉ ČÍSLO.Príjemca platieb je:

 • Obchodné meno: Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka
 • Adresa sídla:         Bohrova 1, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka
 • IČO:                       31811485
 • zastúpený:             Milan Lezo, Ing., riaditeľ

 UPOZORNENIE

ZA DIEŤA, KTORÉ JE ROK PRED PLNENÍM POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY (ak v danom školskom roku

do 31.8. dovŕši 6 rokov) SA TENTO PRAVIDELNÝ MESAČNÝ POPLATOK UŽ NEPLATÍ!

Poplatky za pranie a mimoškolské aktivity:

Názov:                            RADA RODIČOV

Adresa:                          MŠ Jankolova 8, 851 04 Bratislava

Štatutárny zástupca: Ing. Boris Sovák, Monika Forrová

 

1 mesiac/1 dieťa 8€  
Celkom za 1 šk. rok /Deti, ktoré nespia 80 €/70      Číslo účtu: 0011465962/0900

    IBAN:

    Variabilný symbol:

SK3909000000000011465962   Trieda (do poznámky prosíme uviesť meno dieťaťa)
Realizácia platieb:
 • jednorázovo alebo dve splátky uhradiť do konca októbra.
 

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

v tomto školskom roku je možné poukázať na OZ aj 2% z daní. Ďakujeme tiež za všetky poukázané  finančné dary,

ktorými pomáhate zútulniť, obnoviť a zveľadiť interiér a exteriér materskej školy a doplniť deťom zaujímavé pomôcky

a stavebnice :)

Názov: Občianske združenie Škôlka Jankolova
Adresa: Jankolova 8, 851 04 Bratislava
IČO: 42445868
email: oz.skolka.jankolova@gmail.com
Štatutárny zástupca: Ing. Boris Sovák, Monika Forrová
Bankové spojenie: 
IBAN: SK56 0200 0000 0035 3997 7855
SWIFT: SUBASKBX