Platby

 PLATBA ZA STRAVU: 

stravu je potrebné uhrádzať v zmysle platného VZN

 

IBAN: SK2709000000005118932017

 

variabilný symbol: trieda, mesiac, rok

označenie tried pre vytvorenie variabilného symbolu je:

 

 PLATBA ZA MATERSKÚ ŠKOLU  

Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa mesačne na jedno dieťa príspevok vo výške 30,-/27,- eur za mesiac september a október.

 

Od novembra 2019 sa uhrádza príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ podľa platného VZN, viď vyššie.

Reklamácia: Upozorňujeme, že žiadosť o vrátenie už zaplateného príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, je potrebné adresovať SSŠaŠZ Petržalka, Bohrova 1, 85101 Bratislava 5, ale prostredníctvom riaditeľky MŠ, ktorá dá k žiadosti stanovisko a postúpi ju SSŠaŠZ.

IBAN: SK32 0900 0000 0051 1752 2323

variabilný symbol: Kód MŠ + kód dieťaťa       9119xxxx

špecifický symbol: 09/2019; 10/2019, ……….

Poplatok je možné uhrádzať aj bankovým prevodom pričom je potrebné:

  • uviesť variabilný symbol : 9119xxxx (xxxx – číslo, ktoré má pridelené každé dieťa)
  • špecifický symbol : je daný mesiacom a rokom (napr. na september 2019 bude nasledovný :  92019)
  • do doplňujúcich údajov uviesť aj meno dieťaťa (uvedenie len čísla účtu, z ktorého je platba poslaná a VS nepostačuje, taký poplatok nie je možné identifikovať).

Ako doplňujúci údaj nie je vhodné uvádzať vlastné meno a priezvisko, ktoré sa nezhoduje s priezviskom Vášho dieťaťa ani mená príbuzných, ktorí za Vás platbu realizujú. Takéto platby sa taktiež nedajú identifikovať. Je potrebné uviesť meno a priezvisko dieťaťa. 

Vzhľadom k prehľadnej evidencii a kontrole je vhodné príspevok uhrádzať jednorazovo, v období od prvého do desiateho dňa   v mesiaci.

 

 

 PRÍSPEVOK NA KULTÚRU A PRANIE

Výška odsúhlaseného príspevku:

  • 70 eur pre deti, ktoré spia v MŠ
  • 60 eur pre deti, ktoré nespia v MŠ

aktuálne číslo účtu:

IBAN: SK18 0200 0000 0041 6329 6756

 

 

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

v tomto školskom roku je možné poukázať na OZ aj 2% z daní. Ďakujeme tiež za všetky poukázané  finančné dary,

ktorými pomáhate zútulniť, obnoviť a zveľadiť interiér a exteriér materskej školy a doplniť deťom zaujímavé pomôcky

a stavebnice :)

Názov: Občianske združenie Škôlka Jankolova
Adresa: Jankolova 8, 851 04 Bratislava
IČO: 42445868
email: oz.skolka.jankolova@gmail.com
Štatutárny zástupca: Ing. Boris Sovák, Monika Forrová-Slezáková 
IBAN: SK56 0200 0000 0035 3997 7855
SWIFT: SUBASKBX