Platby

Podľa Všeobecne záväzného nariadenia VZN č. 4/2019 zo dňa 26.03.2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2012

zo dňa 17.04.2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení VZN č. 4/2013 a VZN č. 3/2015.  sa mení a dopĺňa nasledovne:

Príspevok  za materskú školu:

1. V § 2 odsek 1 znie:

„(1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa

mesačne na jedno dieťa príspevok vo výške 30 €/mesiac/dieťa, ktorý sa znižuje

 • na 2. dieťa o 3 € menej zo základnej výšky príspevku,
 • na 3. dieťa o 5 € menej zo základnej výšky príspevku
 • na každé ďalšie dieťa kumulatívne menej zo základnej výšky príspevku.

Zníženie príspevku sa neuplatní na dieťa, ktorého súrodenec navštevuje materskú školu a je rok pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky.“

2. V § 2 odsek 3 písmeno e) znie:

(e) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.“.

 

Číslo účtu   SK32 0900 0000 0051 1752 2323
Kód banky  
Variabilný symbol Kód MŠ + kód dieťaťa 9119….
Poznámka: Vzhľadom k prehľadnej evidencii a kontrole je vhodné príspevok uhrádzať

 • najlepšie  mesačne
 • úhradou za mesiace september – december
 • druhou úhradou za mesiace január – jún.

Žiadame o včasné zadanie príkazu na úhradu, aby sa predišlo nedorozumeniu v prípade,

že príkaz na úhradu bude zadaný na konci jedného  mesiaca a splatnosť prebehne v nasledujúcom mesiaci/(kalendárnom roku) za predchádzajúci mesiac/(kalendárny rok)

 
DETI, KTORÉ NASTUPUJÚ DO MATERSKEJ ŠKOLY TENTO ŠKOLSKÝ ROK, DOSTANÚ ČÍSLO KÓDU VYGENEROVANÉ PROGRAMOM  OD TRIEDNEJ UČITEĽKY 7.9. na ZRPŠ, OSTATNÝM DEŤOM PLATÍ AJ NAĎALEJ UŽ PRIDELENÉ ČÍSLO.Príjemca platieb je:

 • Obchodné meno: Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka
 • Adresa sídla:         Bohrova 1, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka
 • IČO:                       31811485
 • zastúpený:             Ing.arch Jozef Nemec, poverený riadením

 UPOZORNENIE

ZA DIEŤA, KTORÉ JE ROK PRED PLNENÍM POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY (ak v danom školskom roku

do 31.8. dovŕši 6 rokov) SA TENTO PRAVIDELNÝ MESAČNÝ POPLATOK UŽ NEPLATÍ!

 

Poplatky za stravu:  

. 4. V § 5 odsek 2 znie: „(2)

Zákonný zástupca dieťaťa materskej školy a žiaka základnej školy uhrádza

príspevok na režijné náklady vo výške 0,40 €/deň/dieťa/žiak.“.

5. V § 5 odsek 3 znie:

(6) Výška nákladov na nákup potravín na celodennú stravu pre dieťa materskej školy je 1,27 €.“.

7. V § 5 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 6a a 6b, ktoré znejú:

„(6a) Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom na zabezpečenie obeda a iného jedla pre dieťa navštevujúce materskú školou rok pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky je 1,20 €.

Rozdiel medzi 4. finančným pásmom na nákup potravín a dotáciou na podporu výchovy k stravovacím návykom vo výške 0,07 €/deň/dieťaťa uhrádza zákonný zástupca dieťaťa.“.

„(6b) Plnú stanovenú sumu úhrady za stravu uhrádza:

a) zákonný zástupca dieťaťa, ktoré nemá nárok na dotáciu na podporu k stravovacím návykom,

b) zákonný zástupca za neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak dieťa/žiaka neodhlási najneskôr do 14:00 h predchádzajúceho dňa z poskytovania stravy v školskej jedálni v danom stravovacom dni,

c) zákonný zástupca, ktorý neodhlásil dieťa/žiaka do 14:00 h predchádzajúceho dňa z dôvodu, že dieťa/žiak ochorel; v prvý deň choroby si zákonný zástupca môže obed odobrať do obedára.“.

Číslo účtu:
účet ŠJ:IBAN:

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA

SK2709000000005118932017

Variabilný symbol Trieda, mesiac, rok
Poznámka:  Označenie tried pre vytvorenie variabilného symbolu:
 • zelená trieda
(1)
 • fialová  trieda
(2)
 • žltá  trieda
(3)
 • oranžová trieda
(4)
Spôsob platby
 • poštovou poukážkou,
 • trvalým príkazom,
 • internetbankingom
Poznámka:
 • Platby musia byť uhradené najneskôr do 10 dňa v mesiaci.
 • Je potrebné uviesť meno dieťaťa a správny VS
 • deti dostávajú poštové poukážky na nasledujúci mesiac do tried,
 • ústrižky o zaplatení treba priniesť a odovzdať triednej učiteľke do 10 dňa v mesiaci,
 • preplatky a nedoplatky budú zaúčtované o 2 mesiace neskôr,
 • odhlasovanie detí do 8,00 hod.!!! na čísle  02/62520561
 
Zloženie jedálneho lístka:
 • 1 x hlavné jedlo múčne,
 • 2 x hlavné jedlo mäsové/z toho 1 x ryba/,
 • 1 x hlavné jedlo polomäsité,
 • 1 x hlavné jedlo bezmäsité.
 
Jedálny lístok je zostavený podľa Materiálno spotrebných noriem 2011 schválenýchMinisterstvom školstva SR o zariadení školského stravovania, systéme prípravy jedál,dodržiavaní technologických postupov a evidencii HACCP/Hazard analysis critical control point-analýza nebezpečenstieva kritické kontrolné body/vedúca ŠJ Tatjana Bušniaková

Poplatky za pranie a mimoškolské aktivity:

Názov:                            RADA RODIČOV

Adresa:                          MŠ Jankolova 8, 851 04 Bratislava

Štatutárny zástupca: Ing. Boris Sovák, Monika Forrová

 

1 mesiac/1 dieťa 8€  
Celkom za 1 šk. rok /Deti, ktoré nespia 80 €/70      Číslo účtu: 0011465962/0900

    IBAN:

    Variabilný symbol:

SK3909000000000011465962   Trieda (do poznámky prosíme uviesť meno dieťaťa)
Realizácia platieb:
 • jednorázovo alebo dve splátky uhradiť do konca októbra.
 

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

v tomto školskom roku je možné poukázať na OZ aj 2% z daní. Ďakujeme tiež za všetky poukázané  finančné dary,

ktorými pomáhate zútulniť, obnoviť a zveľadiť interiér a exteriér materskej školy a doplniť deťom zaujímavé pomôcky

a stavebnice :)

Názov: Občianske združenie Škôlka Jankolova
Adresa: Jankolova 8, 851 04 Bratislava
IČO: 42445868
email: oz.skolka.jankolova@gmail.com
Štatutárny zástupca: Ing. Boris Sovák, Monika Forrová
Bankové spojenie: 
IBAN: SK56 0200 0000 0035 3997 7855
SWIFT: SUBASKBX