7.2. Stretnutie rodičov

Ak sa chcete dozvedieť o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách v našej materskej škole,

príďte  na STRETNUTIE RODIČOV DETÍ našej MŠ.

Kedy? 

v stredu 7.2.2018 o 16:00

Kde?

do zelenej triedy našej materskej školy (prízemie).

Program:

1.Privítanie,

2.Informácia o zmenách vo Výbore Rady rodičov a predstavenie jeho nových členov.

3.Informácie o 2% – použitie poukázaných prostriedkov a možnosti poukázania na rok 2018

4.Informácie o stave hospodárenia za 1.polrok školského roku 2017/18.

5.Informácie o realizovaných/pripravovaných aktivitách a podujatiach v materskej škole.

6.Informácie o spôsobe realizácie Tréningu fonematického uvedomovania .

7.Informácie o plánovanej rekonštrukcii v materskej škole.

8.Diskusia

9. Záver

Predseda VRR: Lukáš Žido a riaditeľka MŠ