hdimga31aa9015a5c48933c71ead046caa1

2.9.2020 Organizačné pokyny k začatiu školského roku

Milí rodičia,

v Materskej škole na Jankolovej ulici 8, je rekonštrukcia terasy takmer dokončená a aj my, rovnako ako v iných materských školách, Vás uvítame

2.septembra 2020.

Vzhľadom k rozšíreniu ochorenia COVID – 19 je v záujme nás všetkých dodržiavať pandemické opatrenia a odporúčania a aj z uvedeného dôvodu je

1. prevádzka materskej školy zatiaľ  upravená:

od 01.09.2020 do 30.09.2020 na čas od 7.00 hod do 16.00 hod

2. Náhradný vstup do budovy materskej školy je plánovaný

zo strany školského dvora malou bráničkou (pri nájazdovej rampe), v prípade zmeny zverejníme oznam.

3. Priniesť je potrebné:

 • prezúvky (nie šľapky)
 • náhradné oblečenie, (PODPÍSANÉ MENOM AJ PRIEZVISKOM)
 • náhradné rúško,
 • pyžamu.
 • 2x prefotený preukaz poistenca,
 • vlastné pero. 

Z hľadiska dodržania nariadených opatrení, si deti nesmú naďalej nosiť žiadne hračky a nadbytočné predmety.

4. Všetky hygienické potreby sú zabezpečené.

5. Vzhľadom k potrebe zdržiavať sa v priestoroch materskej školy minimálny možný čas vás prosíme, pokiaľ máte možnosť prineste už vyplnené nasledovné potrebné tlačivá, aktualizované 26.8.2020 ministerstvom školstva

2020_Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa 

2020_Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

 

6.Všetci zákonní zástupcovia sú povinní vypísať pre svoje dieťa zápisný lístok na stravu na tento školský rok.

Predškoláci (deti, ktoré do 31.8.2021 dosiahnu 6 rokov a viac):

 IBAN: SK2709000000005118932017

Označenie pre triedy:

 • Fialová: 2
 • Zelená: 1
 • Žltá: 3
 • Oranžová: 4

variabilný symbol: trieda, mesiac, rok

7. LEN PRE NOVÉ DETI:

Tlačivo “Súhlas so spracovaním osobných údajov” je určené len zákonným zástupcom nových detí, ktorí nie sú v tomto školskom roku predškoláci.

Prosím v obálke ho vypísaný odovzdajte v svojej triede pani učiteľke.

Súhlas – spracovanie osobných údajov

 

8. Pre ďalšie informácie si prosím pozorne prečítajte organizačné pokyny zo školského poriadku:

ŠkPŠ-COVID-19_JANKOLOVA

 

9.Platby:

Číslo účtu pre zaplatenie poplatku za materskú školu sa nezmenilo. Podľa aktuálne platného VZN je poplatok

 • za dieťa s trvalým pobytom v Petržalke 30 eur
 • ak nemá pobyt v Petržalke 100 eur.

Číslo účtu : IBAN: SK32 0900 0000 0051 1752 2323

variabilný symbol: Kód MŠ + kód dieťaťa       9119xxxx

 • Variabilný symbol platí počas celej dochádzky dieťaťa do materskej školy.
 • Prideľuje ho riaditeľka materskej školy pri nástupe detí na predprimárne vzdelávanie

Upozornenie: 

NOVONASTUPUJÚCIM DEŤOM VÝŠKU POPLATKU URČÍ ZRIAĎOVATEĽ NA ZÁKLADE DORUČENIE SÚHLASU SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV.

Deti, ktoré do 31.8.2020 dosiahli vek 5 rokov sú zaradení ako predškoláci a POPLATOK NEPLATIA – je potrebné zrušiť trvalý príkaz.

V prípade, že Vaše dieťa je dlhodobo choré a neprítomnosť presahuje 31 po sebe nasledujúcich dní, poplatok za materskú školu neplatíte len v prípade, že Ste podali vyplnenú písomnú žiadosť riaditeľke materskej školy

Tešíme sa na stretnutie :)